Vés al contingut

PERMÍS PER DOL GESTACIONAL I FLEXIBILITAT HORÀRIA PER MENSTRUACIÓ PER AL PERSONAL GENCAT

Entre els acords de data 25 octubre 2022, el Govern aprova el permís per dol gestacional i la flexibilitat horària per menstruació o per climateri per al personal de la Generalitat.

En aquest sentit, la Generalitat afegirà un nou supòsit en els permisos
retribuïts en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida
familiar i laboral perquè les persones progenitores que hagin patit una pèrdua
gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació tinguin dret a un
permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del seu procés de dol.

El permís afecta les pèrdues que es produeixen abans del sisè mes
d’embaràs, que no estaven cobertes fins ara amb els permisos ja existents.
S’hi podran acollir tant la persona gestant com l’altra persona progenitora, al
marge de l'estat civil, o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat de la persona gestant.

D’altra banda, en el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut
i el benestar, les persones es podran absentar durant un màxim de vuit hores
mensuals, recuperables en el termini dels quatre mesos posteriors en franges
de mínim 30 minuts. En el cas específic de les persones amb torns de treball,
la flexibilitat horària serà la de la durada del torn de treball. Les absències que
es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar únicament mitjançant una
declaració responsable, que es tramitarà de manera telemàtica.

Us adjuntem l'enllaç.