Vés al contingut

MODIFICACIONS LLEI CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS ESTAT 2023

PRINCIPALS NOVETATS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA PER AL 2023

FONT: INAP

Amb data 24 de desembre de 2022 s'ha publicat al BOE la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023,  introduint, com ja és costum, modificacions en matèria de contractació pública a través de la seva Disposició final vint-i-setena modificant 12 articles i 6 disposicions de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). A continuació, tractarem d'exposar de forma resumida els canvis més significatius.

1.- La primera modificació introduïda a l' apartat 4 de l' article 29 de la LCSP amplia els requisits necessaris per aplicar la continuïtat en la prestació d' un servei o subministrament.

Quan els contractes basats en acords marc o contractes específics en el marc d' un sistema dinàmic d' adquisició, arribat el venciment del mateix no s’ha formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar, es permet ara que es prorrogui l' anterior fins que comenci el nou per un període màxim de 9 mesos sense modificar les prestacions originàries del contracte sempre que s' hagin enviat les invitacions a presentar oferta del nou contracte basat o específic amb una antelació d' almenys quinze dies des de la finalització del contracte originari. Aquesta modificació dona resposta a un escenari pràctic que no contemplava la LCSP aclarint un supòsit específic que feia difícil la seva aplicació.

2.- D' altra banda, s' introdueix el procediment a seguir en cas que existeixin indicis fundats de conductes col·lusòries remetent-se directament al nou procediment disposat a l' article 150.1 de la LCSP.

3.- Una altra modificació amb gran transcendència en la pràctica dels procediments de licitació és la introduïda en l'apartat 1 d) de l'article 71 de la LCSP per la qual es contempla com a prohibició de contractar els supòsits en els quals una empresa licitadora amb 50 o més treballadors (anteriorment la referència era per a empreses de més de 250 treballadors) no compleixi amb el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat o no compleixi amb l' obligació de comptar amb un pla d' igualtat.

Aquesta modificació, s' introdueix a causa de la importància que han anat adquirint durant els darrers anys les consideracions de tipus social en els procediments de contractació pública, aclarint igualment el supòsit controvertit d' interpretació que va venir a aclarir el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre el llindar de treballadors que havia de ser considerat per aplicar l' esmentada prohibició de contractar.

4.- Una altra novetat significativa és la relativa a les classificacions empresarials, contemplada en l'article 80 de la LCSP, que reconeix l'eficàcia general dels acords de classificació adoptats pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes enfront de tots els òrgans de contractació, això com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional 68/2021, de 18 de març que va declarar inconstitucional i nul·la l'anterior redacció. Aquesta modificació regula igualment el sistema de compatibilitats, competències i prevalences entre classificacions atorgades pels diferents òrgans competents.

5.- Es modifica igualment la solvència tècnica dels contractes d'obres regulada a l'apartat 1.a) de l'article 88 de la LCSP ampliant als darrers deu anys (en lloc de cinc anys contemplats en la redacció anterior) el termini per tenir en compte les proves de les obres pertinents executades quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència. També es contempla la possibilitat que el titular del Ministeri d' Hisenda i Funció Pública fixi mitjançant Ordre, a proposta de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l' Estat una relació de subgrups de classificació per als quals l' esmentat període de deu anys sigui d' aplicació.

6.- Quant al procediment negociat sense publicitat, regulat en l'apartat a) 2n de l'article 168 de la LCSP, s'elimina la precisió que feia l'anterior precepte en relació als supòsits d'aplicació;  assenyalava que "només s'aplicaran quan no existeixi una alternativa o substitut raonable i quan l'absència de competència no sigui conseqüència d'una configuració restrictiva dels requisits i criteris per adjudicar el contracte",  la qual cosa donava peu a diferents interpretacions. D'aquesta manera, la nova redacció clarifica i concreta els actuals supòsits del procediment negociat sense publicitat per als casos en què les obres, els subministraments o els serveis només puguin ser encomanats a un empresari determinat, això és quan no existeixi competència per raons tècniques o procedeixi la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.

7.- L' article 229 de la LCSP adquireix una nova redacció en els seus apartats 3 i 6 en relació amb els acords d' adhesió al sistema estatal de contractació centralitzada permetent que la resta d' entitats del sector públic demanin l' adhesió el que possibilita, si s' escau, la contractació de les obres, subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada a través de l' esmentat sistema,  sempre que el règim pressupostari de l' entitat sol.licitant, així com la planificació i gestió de la contractació centralitzada del corresponent subministrament, servei o obra permetin l' extensió a altres entitats.

8.- També es veu afectada la redacció de certs articles del Capítol III dedicat als òrgans consultius, en concret, els articles 329, 332 i 333 de la LCSP. L'article 329.2 de la LCSP introdueix la participació amb veu però sense vot en el Ple del Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública de la persona titular de la Presidència de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (en endavant, OIReScon). Per la seva banda, l' article 332 de la LCSP en el seu apartat 2 introdueix que tant el president com els vocals durant el temps en què es troben prestant servei a l' OIReScon passaran a la situació administrativa de serveis especials. Mentre que els apartats 3 i 5 de l' article 333 de la LCSP introdueixen la necessitat de l' informe preceptiu de l' Oficina Nacional d' Avaluació amb caràcter previ a la licitació dels contractes de concessió d' obres i de concessió de serveis quan el valor estimat del contracte sigui superior a un milió d' euros concretant també el termini per evacuar els informes preceptius que es concreta en trenta dies hàbils.

9.- Finalment, pel que fa a les Disposicions addicionals es veuen afectades les DA 3a, 8a, 55a, 56a, s' afegeix la Disposició transitòria 6a i es modifica la Disposició final 16a. Entre elles, cal destacar modificacions quant a la fiscalització exercida per l'òrgan Interventor de l'Entitat Local, el règim jurídic de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Fàbrica de la Moneda com a mitjà propi i servei tècnic i l'aplicació de l'article 70 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, referit a la preferència d'ofertes comunitàries en els contractes de subministrament.