Vés al contingut

MODIFICACIÓ EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA

Avui s'ha publicat en el DOGC de 28 de setembre de 2022 el DECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

Aquesta norma s'emmarca en la línia d'actuacions orientades a la reducció de la temporalitat. En aquest sentit, el Decret-Llei inclou:

1.- L'autorització de la convocatòria de processos selectius especials de promoció interna adreçats a personal funcionari dels cossos i escales d'administració i tècnic. Es duran a terme mitjançant el sistema de concurs oposició, de forma paral·lela i en els mateixos termes que els processos selectius d'estabilització.

El nombre de places a convocar és del 45% del total de places convocades per cada cos so escala en l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal que disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup de titulació immediatament inferior  de la mateixa àrea o especialitat.

2.- Es preveu la creació de relacions d'aspirants que inclouran les persones que han aprovat un procés selectiu, però no han obtingut plaça. D'aquesta manera, un cop acabat el procés selectiu, es disposarà d'una relació de persones qualificades que podran cobrir les plces vacants que es vagin generant i ser nomandes funcionàries de carrera. La relació d'aspirants tindrà una vigència de tres anys, a comptar a partir de la data de resolució de la convocatòria, o quedarà sense efecte quan es resolgui una nova convocatòria d'un procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat. Aquesta previsió, però, no és aplicable als processos selectius d'estabilització.

3.- Canvis en la situació administrativa de serveis especials: quan un funcionari passa a situació de serveis especials, fins ara se li reservava la plaça sense límit en el temps. Això provocava situacions de temporalitat de llarga durada. Amb aquesta modificació, les reserves de plaça tindran una durada de 6 mesos per als llocs de lliure designació, i de 4 anys per als llocs proveïts mitjançant concurs de mèrits.

Com a compensació a aquests límits, però, es preveu que les persones afectades se'ls hi reserva un lloc de treball provisional en la mateixa localitat i amb el mateix nivell de destinació i condicions retributives

4.- Es preveu una nova causa del passi a situació de serveis especials per a aquells funcionaris que passin a tenir un contracte d'alta direcció com a màxim responsable de programes adscrits a departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura s'adopta amb la finalitat d'incentivar i afavorir la captació del talent i l'expertesa de què disposen els funcionaris públics per liderar la gestió dels nous programes i actuacions derivades de la implementació i gestió dels fons europeus.

5.- Finalment, també es preveu la regulació de la contractació temporal dels llocs de treball estructurals i no singulars dels consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya.

Aquest Decret-Llei, doncs, afecta als temes següents:

1.- COS AUXILIARS GENERALITAT: Tema 8

2.- COS ADMINISTRATIUS GENERALITAT: Temes 19 i 20

3.- COS GESTIÓ GENERALITAT: Tema 19 de la part comuna i tema 22 de la part específica general

4.- COS SUPERIOR GENERALITAT: Tema 32 de la part comuna, i temes 16 o 19 de la part específica general. No afecta a la part específica jurídica.

5.- COS SUBALTERN GENERALITAT: Tema 4

En breu introduïrem les modificacions en cadascun dels temes. Us avisem a través de Novetat quan estiguin actualitzats.

Gràcies.