Vés al contingut

El Govern aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027

El Govern ha aprovat el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS)
2022-2027, un instrument de planificació i coordinació que defineix les línies
generals de la recerca i la innovació del Departament de Salut, seguint les
prioritats establertes pel Pla de Salut de Catalunya, i amb la coordinació i
col·laboració del Departament de Recerca i Universitats.


Una de les prioritats del Pla de salut de Catalunya 2021-2025 és reforçar la
recerca i la innovació orientades a problemes prevalents de la població i a la
sostenibilitat del sistema. D’aquesta manera, el Pla estableix que la recerca i la
innovació són elements fonamentals per al progrés del sistema de salut,
plantejats com a motors de transformació, que aporten solucions a la salut de
les persones per mitjà de la integració i la generació de coneixement. L’objectiu
del PERIS és desenvolupar un sistema integral de recerca i innovació
d’excel·lència que contribueixi a promoure i protegir la salut i el benestar de les
persones amb la prevenció i l’abordatge de la malaltia, i a preparar el sistema
per als futurs reptes i necessitats.


El pressupost destinat pel Departament de Salut a la recerca i innovació durant
aquest any 2022 és de 52,5 milions d’euros, prop d’un 60% més del disposat
l’any 2016, que va ser de 33 milions d’euros, i amb la previsió d’anar
incrementant el pressupost entre 2 i 3 milions d’euros cada any. El PERIS 2022-
2027 es destinarà tant al finançament dels instituts i centres de recerca del
sector públic com a aquells participats per la Generalitat. La convocatòria per a
grups de recerca del PERIS 2022-2027 s’ha coordinat des del Departament de
Recerca i Universitats, que està gestionant el Suport a Grups de Recerca (SGR)
2021-2024, ja en fase d’avaluació, i amb una aportació de 39,3 milions d’euros
per al desenvolupament de projectes científics.