Vés al contingut

DELICTE DE MALVERSACIÓ

NOVA REDACCIÓ DEL DELICTE DE MALVERSACIÓ:

L'article 432 CP, arran de la modificació operada per la Llei orgànica 14/2022, de 22 de desembre, de transposició de directives europees i altres disposicions per a l'adaptació de la legislació penal a l'ordenament de la Unió Europea, i reforma dels delictes contra la integritat moral, desordres públics i contraban d'armes de doble ús, queda redactat en els termes següents:

 

"1. L'autoritat o funcionari públic que, amb ànim de lucre, s'apropiï o consenti que un tercer, amb el mateix ànim, s'apropiï del patrimoni públic que tingui a càrrec seu per raó de les seves funcions o en ocasió d'aquestes, ha de ser castigat amb una pena de presó de dos a sis anys, inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per un temps de sis a deu anys.

2. S'han d'imposar les penes de presó de quatre a vuit anys i inhabilitació absoluta per un temps de deu a vint anys si en els fets a què es refereix l'apartat anterior ha concorregut alguna de les circumstàncies següents:

a) s'ha causat un dany o destorb greus al servei públic,

b) el valor del perjudici causat o del patrimoni públic apropiat excedeix els 50.000 euros,

c) les coses malversades són de valor artístic, històric, cultural o científic; o si es tracta d'efectes destinats a alleujar alguna calamitat pública.

Si el valor del perjudici causat o del patrimoni públic apropiat excedeix els 250.000 euros, s'ha d'imposar la pena de presó en la meitat superior, i es pot arribar fins a la superior en grau.

Els fets a què es refereix aquest article han de ser castigats amb una pena de presó d'un a dos anys i multa de tres mesos i un dia a dotze mesos, i en tot cas amb la inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública i dret de sufragi passiu per un temps d'un a cinc anys, quan el perjudici causat o el valor del patrimoni públic sigui inferior a 4.000 euros."

 
Així mateix, aquesta mateixa Llei Orgànica, introdueix un nou article, el 432.bis, amb el contingut següent:
"
L'autoritat o funcionari públic que, sense ànim d'apropiar-se'l, destini a usos privats el patrimoni públic posat a càrrec seu per raó de les seves funcions o en ocasió d'aquestes, incorre en la pena de presó de sis mesos a tres anys, i suspensió d'ocupació o càrrec públic d'un a quatre anys.

Si el culpable no reintegra els mateixos elements del patrimoni públic distrets dins dels deu dies següents al de la incoació del procés, se li han d'imposar les penes de l'article anterior."

 

AFECTACIONS:

COS SUPERIOR PART ESPECÍFICA JURÍDICA - TEMA 17

COS SUPERIOR PART ESPECÍFICA GENERAL - NO HI HA AFECTACIONS

COS GESTIÓ PART ESPECÍFICA GENERAL - NO HI HA AFECTACIONS

COS ADMINISTRATIUS - TEMA 23