Vés al contingut

ACORDADES LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ

FASE D'OPOSICIÓ (60 punts)

Dos exercicis test no eliminatoris:

1.- Teòric, amb valoració màxima de 25 punts

2.- Pràctic, amb valoració màxima de 35 punts

Els dos exercicis fan mitjana i cal una puntuació mínima global de 30 punts

 

FASE DE CONCURS (40 punts)

1.- Serveis prestats: puntuació màxima 32 punts:

     - 0,56 punts per mes treballat els serveis prestats a l'Administració de la Generalitat al mateix cos objecte de la convocatòria

     - 0,186 per mes treballat els serveis prestats en altres adiministracions en cossos amb funcions assimilades

 2.- 2 punts per superació sense plaça de concurs oposició

3.- 0,75 punts per  certificats de nivell superior a l'exigit en la convocatòria, el de llenguatge jurídic, el de llenguatge administratiu i el de correcció de testos

4.- ACTIC: nivell bàsic 1 punt, nivell mijtà 2 punts, nivell avançat 3 punts

 

La publicació de la convocatòria es preveu el mes de novembre.

Gràcies.

     -