Vés al contingut

Material Cos Superior Generalitat, part Comuna

Informació

Picture of Material Cos Superior Generalitat, part Comuna
Llargada
Assumpte
Material d'oposicions

Sobre aquest CURS

Material didàctic del curs Cos Superior Administratiu de la Generalitat, part Comuna. 35  Temes

Part comuna a totes les opcions.

Tema 1

Bon govern. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades.

L'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el  desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.

Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la  transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació  pública.

Tema 4

Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. La Comissió  de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Tema 5

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i  l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El delegat de protecció de dades.

L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.

Tema 6

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció  de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Tema 7

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties.  Organització institucional. El poder judicial. 2/24

Tema 8

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis  rectors, drets i deures, i competències.

Tema 9

Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta  de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 10

Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts  càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.

Tema 11

Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes  autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats  mercantils i fundacions.

Tema 12

La Unió europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. Institucions de la Unió Europea: el  Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió  Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Tema 13

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives:  formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de  les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els òrgans col·legiats de  les administracions públiques.

Tema 14

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i  formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació,  l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 15

El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració  dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació  dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.

Tema 16

L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i  la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu:  principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte  administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.3/24

Tema 17

Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i  principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de  l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 18

L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la  signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les  oficines d'assistència en matèria de registre.

Tema 19

Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les  notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les  administracions públiques catalanes.

Tema 20

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes  administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.

Tema 21

El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La  jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes  impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs  contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

Tema 22

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.

Tema 23

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els  processos de revisió de la despesa.

Tema 24

La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i  les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 25

Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o  foment. Subvencions i ajuts.

Tema 26

El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació  forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.4/24

Tema 27

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels  subjectes intervinents. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment  sancionador.

Tema 28

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat  patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de  les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 29

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de  Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per  programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La  transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.

Tema 30

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions  pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control,  supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció  General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

Tema 31

Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model  de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no  financer en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i de l'endeutament.

Tema 32

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Oferta d'ocupació  pública. Accés a l'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. La gestió de  recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de  treball. Situacions administratives. Grau personal.

Tema 33

Drets i deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari.

Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública.

Tema 34

Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d'igualtat  d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció  pública. 5/24

Tema 35

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris  públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de  perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de  documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries  públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Add to cart / 125 EUR