Vés al contingut

TEMARI TRANSVERSAL (COMÚ A TOTES LES CATEGORIES PROFESSIONALS) INSTITUT CATALÀ DE SALUT

Informació

Picture of TEMARI TRANSVERSAL (COMÚ A TOTES LES CATEGORIES PROFESSIONALS) INSTITUT CATALÀ DE SALUT
Llargada
Assumpte
Material d'oposicions

Sobre aquest CURS

Temari transversal ( en format PDF, es pot descarregar, imprimir o llegir en qualsevol dispositiu )

Tema 1. El sistema sanitari integral d utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l ICS

Tema 2. L Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d aplicació, drets i deures del personal estatutari. L Estatut bàsic de l empleat públic: objecte i àmbit d aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius

Tema 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l atenció sanitària: dret d informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d aplicació, conceptes bàsics, principis de la protección de dades. La figura del delegat de protecció de dades

Tema 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l actuació i la resolució de situacions d assetjament sexual, per raó de sexe, de l orientació sexual i/o de la identitat sexual a l Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat

Tema 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials

Add to cart / 20 EUR