Vés al contingut

Cos d'administratius de la Generalitat - TEMARI JULIOL 2022

Informació

Picture of Cos d'administratius de la Generalitat - TEMARI JULIOL 2022
Llargada
Assumpte
Altres Oposicions

Sobre aquest CURS

Curs amb el temari actualitzat d'acord amb la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, pel qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

 

Els cursos que oferim contenen tot el material necessari per aprovar amb bona nota l’oposició, les nostres estadístiques així ho avalen.

Tenim tots els temes desenvolupats, tests per tema, tests per bloc, material complementari, supòsits pràctics, preguntes curtes, esquemes, power points, exàmens d’anteriors convocatòries, reculls de preguntes oficials, vídeos explicatius gravats, i el nostre suport permanent mitjançant correu electrònic o whatsapp.

Diàriament es revisen les publicacions oficials, de tal manera que les actualitzacions són immediates.

Vídeo mostra de la plataforma

 

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)


PRIMERA PROVA

Consta de tres exercicis

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.
Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure)/ 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).
 

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat el desembre 2019.

 

Tercer exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).
Consisteix en la resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

 

SEGONA PROVA. PROVA D’OFIMÀTICA PRÀCTICA

(en principi, aquesta prova no caldrà fer-la si es té l'ACTIC Mitjà o ACTIC avançat)

 

Consta de tres exercicis

De caràcter obligatòria i eliminatòria.
 

Primer exercici
Document administratiu

Segon exercici
Processament de textos

Tercer exercici
Full de càlcul

 

TERCERA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)
Serveis prestats, ACTIC

La preparació d'ACTIC també es pot fer mitjançant aquesta plataforma. Informa't en cas d'estar interessat. Hi ha cursos de nivell mitjà i de nivell superior.

Curs d'ACTIC mitjà

Curs d'ACTIC avançat

El curs inclou una tutoria de 30 minuts per streaming

Vídeo mostra de la plataforma

Add to cart / 480 EUR